Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «AEGEAN OMIROS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πολιτική ασφαλείας αποτελεί ενιαίο νομικό κείμενο που διέπει κάθε χρήση προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος AEGEAN OMIROS ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 998106718, όλα τα πληροφοριακά συστήματα και τις διαδικασίες που άπτονται της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το ύφος και το περιεχόμενο αυτής είναι νομικό, απόλυτα σαφές ώστε να μην παρουσιάζονται δυσκολίες στην κατανόηση και εφαρμογή της, είναι απαλλαγμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς όρους και αναφορές, οι οποίοι ενδεχομένως να καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή της και να την εξαρτούν από συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές. Η πολιτική ασφαλείας πέραν των τακτικών αναθεωρήσεών της, δύναται να τροποποιείται στις περιπτώσεις που συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές σε κάποιο τουλάχιστον από τα εξής: α) στην οργανωτική δομή του υπευθύνου επεξεργασίας, β) στα πληροφοριακά συστήματα, γ) στις απαιτήσεις ασφαλείας, δ) στις τεχνολογικές εξελίξεις, ε) στο είδος ή/και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Το περιεχόμενο της πολιτική ασφαλείας μπορεί επίσης να μεταβληθεί κατόπιν διενέργειας εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου, ο οποίος καταδεικνύει μη επαρκή ή/και μη αποτελεσματικά μέτρα ως προς την ασφάλεια, ή κατόπιν περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας.

Παρά το σαφές ύφος και περιεχόμενο, η πολιτική ασφαλείας είναι γενικεύσιμη, υπό την έννοια ότι η εφαρμογή της σε μελλοντικά συστήματα που ενδεχομένως ενταχθούν στο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού να είναι δυνατή χωρίς να απαιτούνται μεγάλες τροποποιήσεις σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Τέλος, η πολιτική ασφαλείας έχει δημόσιο χαρακτήρα και είναι δεσμευτική για όλο το προσωπικό που χειρίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα και είναι σύμφωνη με τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι να καθορίσει τις υποχρεώσεις και την πολιτική της εταιρίας για την προστασία της ιδιωτικοτητας των υποκειμένων και να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροής προσωπικών δεδομένων.
Η Διοίκηση της AEGEAN OMIROS, δεσμεύεται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (GDPR) και αναγνωρίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σαν προτεραιότητά της. Στόχος, τέλος, του εγγράφου αυτού είναι η διασφάλιση του περιβάλλοντος επεξεργασίας και η δημιουργία εργασιακής κουλτούρας και ευαισθητοποίησης ως προς τη ασφαλή χρήση προσωπικών δεδομένων, και για αυτόν τον σκοπό διατίθεται κάθε αναγκαίος πόρος.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πολιτική αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε φυσική και ψηφιακή μορφή, που συλλέγονται με κάθε μέσο από την εταιρία με σκοπό την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της

3. ΕΥΘΥΝΕΣ

Υπεύθυνοι για την τήρηση της παρούσας πολιτικής είναι η διοίκηση του Ιδρύματος (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και οι Εκτελούντες την Επεξεργασία υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

4. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τόσο στην επεξεργασία που εκτελείται επί του παρόντος όσο και στο πλαίσιο της εισαγωγής νέων μεθόδων επεξεργασίας, όπως νέα πληροφοριακά συστήματα.
Συγκεκριμένα οι αρχές επεξεργασίας με τις οποίες διασφαλίζεται η συμμόρφωση είναι οι παρακάτω:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 • Λογοδοσία

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων υποστηρίζονται από κατάλληλες διαδικασίες που επιτρέπουν την ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων είναι τα παρακάτω:

 • Το δικαίωμα της ενημέρωσης
 • Το δικαίωμα πρόσβασης
 • Το δικαίωμα διόρθωσης
 • Το «δικαίωμα στη λήθη»
 • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα στην φορητότητα
 • Το δικαίωμα αντίρρησης
 • Το δικαίωμα αντίρρησης στις περιπτώσεις profiling

 

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία του AEGEAN OMIROS ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα στην Οδό Πανεπιστημίου αριθμός 17, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@omiros.gr καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).

6. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είναι πολιτική της εταιρίας να προσδιορίζει την κατάλληλη νομική βάση για κάθε επεξεργασία (ευαίσθητων δεδομένων και μη) και να την τεκμηριώνει με επίκληση στα κατάλληλα Άρθρα (6 & 9), σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι νομική βάση και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά κάθε επεξεργασίας αναγράφονται στα Αρχεία Δραστηριοτήτων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και των Εκτελούντων την Επεξεργασία.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

H εταιρία υιοθετεί την αρχή της προστασίας της δεδομένων από τον σχεδιασμό και θα διασφαλίσει ότι ο προσδιορισμός και ο σχεδιασμός όλων των νέων ή σημαντικά αλλαγμένων συστημάτων που συλλέγουν ή επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υπόκεινται στην κατάλληλη εξέταση των θεμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Όταν οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, θα διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Η χρήση τεχνικών όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση, λαμβάνονται υπόψη, όπου αυτό είναι εφικτό και κατάλληλο.

 

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ Cookies

8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτή η πολιτική περιγράφει πώς ο ιστότοπος μας https://aegeancollege.gr/ χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία της περιήγησής σας και να μας επιτρέψει να το κάνουμε καλύτερο. Αυτή η πολιτική cookies σας προσφέρει πληροφορίες σχετικές με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε.

8.2 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την πολιτική για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο. Επιλέξτε “Αποδοχή” για συνέχεια ή “Ρυθμίσεις” για να επιλέξετε τι είδους cookies αποδέχεστε. Αν επιλέξετε απόρριψη τοποθέτησης των απαραιτήτων cookies είναι πιθανό να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια τμήματα του ιστότοπου.

8.3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στη χρήση cookies, θα εγκαταστήσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας ή τη συσκευή σας για να το θυμάται στην επόμενη επίσκεψή σας. Περιοδικά το cookie θα λήγει. Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας νωρίτερα, μπορείτε να επιλέξετε τις “Ρυθμίσεις” για να προσδιορίσετε ποια cookies αποδέχεστε και ποια όχι. Για να διαγράψετε τα υπάρχοντα cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους διαγραφής των cookies, δείτε παρακάτω.

8.4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES
Τα cookies είναι μικρά αρχεία με γράμματα και αριθμούς που τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησης σας ή το σκληρό δίσκο σας. Τα cookies εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να αναλύσουμε πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί ο ιστότοπος μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε θα δείτε παρακάτω.

8.5 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Κάποια cookies συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες. Τα περισσότερα δε συλλέγουν πληροφορίες που επιτρέπουν στην αναγνώριση του χρήστη. Συλλέγουν γενικότερες πληροφορίες όπως πώς έφθασε ο χρήστης στον ιστότοπο και πώς τον χρησιμοποίησε, ή σε ποια περιοχή του κόσμου βρίσκεται.

8.6 ΤΙ ΤΥΠΟΥΣ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
Γενικά, η χρήση του ιστότοπου μπορεί να οδηγήσει σε εγκατάσταση τεσσάρων τύπων cookies, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα cookies
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δε δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Advertising/Targeting Cookies
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων από cookies αυτής της κατηγορίας μέσα από την υπηρεσία http://www.youronlinechoices.com. Κάνοντας την επιλογή να μην επιτρέπετε τη συλλογή στοιχείων σας για προβολή στοχευμένης διαφήμισης, δε σημαίνει ότι δε θα βλέπετε πια διαφήμιση. Απλά σημαίνει ότι θα βλέπετε διαφήμιση που δε θα ταιριάζει στα δικά σας ενδιαφέροντα.

Third-party cookies
Κάποια cookies τοποθετούνται από τρίτους (third-party) των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε. Κατά συνέπεια, όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που ενσωματώνει περιεχόμενο από τρίτους, τότε μπορεί να εγκατασταθούν cookies από αυτά τα μέρη τα οποία δεν ελέγχουμε εμείς. Παραδείγματος χάριν, αν επιλέξετε να δείτε ένα video μέσα στον ιστότοπό μας ή επιλέξετε να μοιραστείτε περιεχόμενο του ιστότοπου μας πατώντας ένα από τα σχετικά κουμπιά κοινωνικών μέσων δικτύωσης μέσα στον ιστότοπο, θα τοποθετηθούν cookies που δεν ελέγχουμε από τρίτους των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε και οι οποίοι διαθέτουν τη δική τους πολιτική απορρήτου. Ο ιστότοπός μας επίσης μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχουμε και τους οποίους δεν καλύπτει η πολιτική απορρήτου μας. Άρα, όταν επισκέπτεστε μια τέτοια σελίδα στον ιστότοπό μας, τρίτοι ιστότοποι μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τη δική τους πολιτική απορρήτου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το εργαλείο Ρυθμίσεων που χρησιμοποιούμε δεν επηρεάζει την εγκατάσταση ή όχι αυτών των cookies.

First- and third-party cookies

Domain: Aegean College
Όνομα: ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ (cookie από μηχανισμό διαχείρισης cookies + cookies για επιπλέον γλώσσα)
Λειτουργία: Απολύτως απαραίτητα
Σκοπός: Αυτά τα cookies συνδέονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια χρήσης του ιστότοπου.

Domain: Aegean College
Όνομα: handl_original_ref, handl_landing_page, handl_ip, handl_ref, handl_url
Λειτουργία: Επιδόσεις
Σκοπός: Αυτά τα cookies συνδέονται με τον εντοπισμό των καναλιών που δημιουργούν κίνηση στον ιστότοπό μας και στοχεύουν στην αξιολόγηση των διαφημιστικών εκστρατειών μας για την προσέλκυση επισκεπτών στο website.

Domain: Aegean College/Google
Όνομα: _ga, _gat, _gid, _gat_UA-22486275-1

Λειτουργία: Επιδόσεις
Σκοπός: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένου ιστού που παρέχει η Google Inc (“Google”). Η υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies για να αναλύσει πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ) σχετικά με τη χρήση σας αυτού του ιστότοπου που παράγονται από τα cookies μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή (server) Google στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση σας του ιστότοπου μας, με σκοπό την κατάρτιση αναφορών για λογαριασμό μας σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όπως απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου της Google.

Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράφει τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας που δημιουργούν τα cookies (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Domain: Facebook (Third-party cookies)
Όνομα: presence, datr, _js_datr , _js_reg_fb_gate, _js_reg_fb_ref, act, fr, x-scr, pnl_data2, _js_fr, _js_sb,
reg_fb_ref, reg_fb_gate, sb, c_user, xs, pl, spin, wd
Λειτουργία: Λειτουργικότητα, Advertising/Targeting
Σκοπός: Αυτά τα cookies σχετίζονται με τη σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τις σελίδες μας. Μπορεί να χρησιμοποιούνται από το Facebook για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Facebook.

Domain: Instagram (Third-party cookies)
Όνομα: csrftoken, fbm_124024574287414, ig_cb
Λειτουργία: Λειτουργικότητα, Advertising/Targeting
Σκοπός: Αυτά τα cookies σχετίζονται με τη σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τις σελίδες μας. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Instagram.

Domain: Twitter (Third-party cookies)
Όνομα: twitter_sess, user_id, personalization_id, guest_id, external_referer, ct0, dnt, ads_prefs, kdt,
remember_checked_on, twid, auth_token, csrf_same_site, csrf_same_site_set, lang, eu_cn, _ga, _gid, _gat, lang
Λειτουργία: Λειτουργικότητα, Advertising/Targeting
Σκοπός: Αυτά τα cookies σχετίζονται με τη σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τις σελίδες μας. Μπορεί να χρησιμοποιούνται από το Twitter για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Twitter.

Domain: YouTube (Third-party cookies)
Όνομα: GPS, YSC, PREF, VISITOR_INFO_LIVE, GAPS, ST-vex6dy
Λειτουργία: Λειτουργικότητα, Advertising/Targeting
Σκοπός: Αυτά τα cookies συνδέονται με την επιλογή σας να δείτε βίντεο μέσα από τις σελίδες μας. Μπορεί να χρησιμοποιούνται από το YouTube για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του YouTube.

Domain: DoubleClick (Third-party cookies)
Όνομα: IDE, test_cookie
Λειτουργία: Advertising/Targeting
Σκοπός: Αυτά τα cookies συνδέονται με την επιλογή σας να δείτε βίντεο μέσα από τις σελίδες μας. Μπορεί να χρησιμοποιούνται από την Google DoubleClick για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων στο δίκτυο της Google και των συνεργατών της. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου της Google.

8.7 ΠΩΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΑ COOKIES
Τα cookies σας δίνουν την ευκαιρία να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ιστότοπό μας. Αν όμως επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μας, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, είναι πιθανό κάποιες ενότητες του ιστότοπου μας να μη λειτουργούν όπως πρέπει.

Μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε cookie έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Cookie settings in Internet Explorer

Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την αποθήκευση cookies ενεργοποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αν όμως χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης για να εμποδίσετε την αποθήκευση όλων των cookies (ακόμη και των απολύτως απαραίτητων) είναι πιθανό να μην έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε όλες τις ενότητες του ιστότοπου μας. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές σε διαφορετικές τοποθεσίες θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί με τρόπο σύμφωνο με τις επιθυμίες σας σχετικά με τα cookies.

8.8 REMARKETING
Ο ιστότοπός μας αλλά και τρίτα μέρη των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε μπορεί να κάνουν χρήση τεχνολογιών που αποκαλούνται “pixels” που στέλνουν πληροφορίες από τη συσκευή σας σε έναν εξυπηρετητή (server). Τα pixels μπορούν να ενσωματωθούν σε περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο, σε videos και σε ηλεκτρονικά μηνύματα επιτρέποντας στον εξυπηρετητή να διαβάζει συγκεκριμένες πληροφορίες από τη συσκευή σας. Τα pixels μπορούν να ενσωματωθούν για να αναγνωρίσουν πότε είδατε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή ηλεκτρονικό μήνυμα και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας. Τα pixels χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας και τρίτα μέρη για διάφορους σκοπούς, όπως η ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρουμε (σε συνδυασμό με τα cookies που εγκαθιστούμε) και η προβολή περιεχομένου και διαφημίσεων που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις
σας.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί pixels με στόχο τη χρήση των ακόλουθων διαφημιστικών υπηρεσιών:

8.9 Google Ads
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία remarketing της εφαρμογής Google Ads για την προβολή διαφημίσεων για τις υπηρεσίες μας μέσω άλλων ιστότοπων (συμπεριλαμβανομένης της Google) σε χρήστες που έχουν ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ενδέχεται να προβάλλουμε διαφημίσεις σε επισκέπτες που απλά επισκέφτηκαν τον ιστότοπο χωρίς να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια στον ιστότοπο, όπως π.χ. η συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας για να ζητήσουν πληροφορίες. Η διαφήμιση των υπηρεσιών μας μπορεί να εμφανιστεί στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης μέσω Google ή σε έναν ιστότοπο που ανήκει στο δίκτυο Display της Google. Αυτό γίνεται μέσω των cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και αξιολόγηση της χρήσης σας από την Google κατά την επίσκεψη σε διάφορες ιστοσελίδες. Με αυτόν τον τρόπο η Google μπορεί να εντοπίσει τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται υπόκειται στην πολιτική απορρήτου μας και στην πολιτική απορρήτου της Google.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας που αφορούν τον τρόπο με τον οποίον η Google σας προβάλλει διαφημίσεις χρησιμοποιώντας τη σελίδα Google Ad Preferences, ενώ μπορείτε ακόμη να απαλλαγείτε τελείως από την προβολή διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας μέσω των cookie settings στον περιηγητή σας ή εγκαθιστώντας στον περιηγητή σας ένα plugin:
Εγκατάσταση Chrome plugin
Εγκατάσταση Firefox plugin
Εγκατάσταση Internet Explorer plugin

8.10 Facebook and Instagram
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία remarketing “Custom Audiences” και τη λειτουργία παρακολούθησης μετατροπών (conversion tracking) του Facebook. Μέσω αυτών των λειτουργιών παρέχονται πληροφορίες για τη χρήση που κάνατε στον ιστότοπο και δημιουργείται η δυνατότητα για προβολή διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας στο Facebook ή άλλους ιστότοπους που συνεργάζονται με το Facebook. Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται υπόκειται στην πολιτική απορρήτου μας και στην πολιτική απορρήτου του Facebook. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για την προβολή διαφημίσεων μέσω Facebook πατώντας εδώ.

8.11 NEWSLETTERS
Αποθηκεύουμε αυτόματα μια ηλεκτρονική εικόνα ενός pixel (1X1), το λεγόμενο “άχρωμο GIF” ή web beacon στις
αποστολές newsletters που γίνονται μέσω εξειδικευμένων παρόχων. Τα web beacons είναι μικρά αρχεία που μας
επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε πότε ανοίξατε το newsletter ή επιλέξατε ένα σύνδεσμο μέσα στο newsletter.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για διάφορους σκοπούς, όπως να καθορίσουμε ποιο
περιεχόμενο έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους αποδέκτες.

8.12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την πολιτική για τα cookies στο μέλλον. Οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, συνιστάται να συμβουλευτείτε τακτικά αυτή τη σελίδα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

9. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρία θα διασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες που εισάγει στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών και αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών, εργαζομένων και εξωτ. συνεργατών/προμηθευτών, υπόκεινται σε τεκμηριωμένη σύμβαση που περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και τους όρους που απαιτούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε εργαζόμενος του Ιδρύματος υπογράφει απαραίτητα τον Κώδικα Δεοντολογίας και Εμπιστευτικότητας και δεσμεύεται νομικά για την εχέμυθη επεξεργασία των δεδομένων του Ιδρύματος.

Κάθε εκτελών την επεξεργασία, υπογράφει Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας συμπληρωματικό του ιδιωτικού συμφωνητικού κατ’ άρθρο 28 GDPR, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • πεδίο εφαρμογής και διάρκεια
 • σκοπό
 • τεκμηρίωση μορφών και έκτασης επεξεργασίας,
 • προηγούμενη εξουσιοδότηση σε περίπτωση που χρησιμοποιείται άλλος επεξεργαστής,
 • την παροχή οποιασδήποτε τεκμηρίωσης που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία.
 • άμεση κοινοποίηση οποιασδήποτε παραβίασης των δεδομένων ή συνδρομή προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων, των συμβαλλομένων και άλλων τρίτων όταν δεν έχουν πλέον άδεια πρόσβασης σε χώρους ή πόρους ή όταν λήξει η σύμβαση εργασίας τους και προσαρμόζουν τα δικαιώματα σε περίπτωση μεταφοράς εργασίας ανακαλούνται ή σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται γίνεται επανεκτίμηση και επανέλεγχος των προσβάσεών τους.

10. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Το Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτεται πλήρως από τη συγκεκριμένη νομοθεσία) εξετάζονται προσεκτικά πριν από τη διαβίβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι εμπίπτουν στα όρια που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και η κείμενη νομοθεσία. Αυτό εξαρτάται εν μέρει από την κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια των διασφαλίσεων για τα προσωπικά δεδομένα που ισχύουν στη χώρα υποδοχής και το οποίο μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Οι διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες εντός ομίλου, αν και εφόσον υπάρξουν, θα υπόκεινται σε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που αναφέρονται ως δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες και οι οποίοι παρέχουν εκτελεστικά δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων.

11. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην εταιρία έχει οριστεί υπεύθυνος προστασίας δεδομένων o Γιάννης Γκαντάρας με τον οποίο και μπορείτε να επικοινωνήσετέ για οποιαδήποτε διευκρίνιση, 6944649919, dpo@omiros.gr.

12. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Λαμβάνουν χώρα περιοδικά για την επισκόπηση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφαλείας. Το ίδρυμα διεξάγει επίσης περιοδικές μελέτες Εκτίμησης Αντικτύπου Ασφάλειας Δεδομένων όπου το ρίσκο κάποιας διαρροής, η πιθανότητα και το αντίκτυπο αυτού για το Ίδρυμα και τα υποκείμενα υπολογίζονται και λαμβάνονται τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για την ελαχιστοποίησή του.

13. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η πολιτική της εταιρίας είναι δίκαιη και αναλογική και η γνωστοποίηση κάποιας σημαντικής διαρροής στην εποπτική αρχή πραγματοποιείται εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά η διοίκηση γνώση του γεγονότος, εκτός εάν o υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποδείξει, σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, ότι η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να επιφέρει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται πιο αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας, Ανάκαμψης από Καταστροφές και Ανάκτησης Δεδομένων που καθορίζει τη συνολική διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας και αποτελεί ξεχωριστό έγγραφο.

14. ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ GDPR

Οι ακόλουθες ενέργειες αναλαμβάνονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εταιρία συμμορφώνεται ανά
πάσα στιγμή με την αρχή της λογοδοσίας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων:

 • Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη και εμπεριέχεται μεταξύ άλλων στα Αρχεία Δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Όλο το προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες που διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατανοούν τις ευθύνες τους και δεσμεύονται νομικά στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας αντιστοίχως.
 • Εκπαίδευση για την προστασία των δεδομένων παρέχεται σε όλο το προσωπικό και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Εφαρμόζονται κανόνες σχετικά με την συλλογή και διαχείριση της συναίνεσης που απαιτούνται για την επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών.
 • – Υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια για τα υποκείμενα των δεδομένων που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και όλα τα αιτήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.
 • Οι διαδικασίες που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Η αρχή της ιδιωτικότητας κατά το σχεδιασμό υιοθετείται για όλα τα νέα ή μεταβαλλόμενα συστήματα και διαδικασίες.
 • Καταγράφεται η ακόλουθη τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας: Όνομα εταιρίας και σχετικές λεπτομέρειες όπως ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι κατηγορίες ατόμων και επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα, οι κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων, οι συμφωνίες και μηχανισμοί για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των ελέγχων που εφαρμόζονται, προγράμματα διατήρησης προσωπικών δεδομένων, σχετικοί τεχνικοί και οργανωτικοί έλεγχοι έχουν τεθεί σε ισχύ.
 • Διενεργούνται τακτικές μελέτες Εκτίμησης Αντικτύπου Ασφαλείας Δεδομένων με στόχο την ελαχιστοποίηση του ρίσκου.
 • Το Ίδρυμα λαμβάνει κάθε δυνατό και εύλογο οργανωτικό και τεχνολογικό μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, τις αρχές της νομοθεσίας και τα δικαιώματα των υποκειμένων.

Αυτές οι ενέργειες επανεξετάζονται σε τακτική βάση ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης που αφορά την προστασία δεδομένων.

15. Επιβολή Ποινών

Αν βρεθεί υπάλληλος ή συνεργάτης που έχει παραβιάσει αυτήν την πολιτική, υπόκειται σε πειθαρχική πράξη μέχρι και σε τερματισμό της σύμβασης εργασίας.

Διευκρινίζεται τέλος, ότι η AEGEAN OMIROS Ανώνυμη εκπαιδευτική εταιρεία, τηρεί και εφαρμόζει ξεχωριστές πολιτικές συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για κάθε μία κατηγορία εκ των συναλασσομένων της (πελάτες, εργαζόμενους, εξωτ. συνεργάτες) ή για διαφορετικές κατηγορίες επεξεργασίας, που χρήζουν ειδικής ρύθμισης (δεδομένα ειδικών κατηγοριών) και έχει πραγματοποιήσει σχετικές γνωστοποιήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει γνώση ή επιθυμείτε αναλυτικότερη ενημέρωση, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@omiros.gr, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας και ακριβές αίτημα.